Användarvillkor & Sekretesspolicy

KP System AB, Erik Norbergs väg 5, 352 45 Växjö info@kpsystem.se

Välkommen till Panorama!

Följande villkor och andra villkor som kan återfinnas i tjänsten reglerar användandet av tjänsten, webbsidan och dess innehåll.

Genom att registrera dig och godkänna villkoren eller genom att fortsätta använda våra tjänster accepterar du dessa villkor.


1. Begrepp

1.1

Parter

Begreppet ’KP System’, ’vi’ eller 'oss' syftar till ägaren av webbtjänsten KP System AB (556309-1106).

’Tjänsteleverantör’ avser kund till KP System som genom avtal använder tjänsten för att tillhandahålla service till ’Användaren’.

’Användare’ eller ’du’ syftar till den som visar webbsidan och använder våra tjänster.

1.2

Definitioner

’Webbtjänsten’ och ’tjänsten’ syftar till tjänster på domänen panorama-gis.se och dess underdomäner. Exempelvis stad.panorama-gis.se och ansokan.stad.panorama-gis.se


2. Rättigheter

2.1

Användning

Webbtjänsten innehåll får inte användas i en vidare utsträckning än som följer av funktionerna i Webbtjänsten eller som uttryckligen framgår av Användarvillkoren.

2.2

Innehåll

Allt innehåll i Webbtjänsten, såsom innehåll, grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av KP Systems, tjänsteleverantörens eller tredje parts upphovsrätt.

All information, som skapas, laddas upp till, överförs genom, anslås offentligt eller införs på Användarens utrymme i Webbtjänsten blir genom denna handling tjänsteleverantörens egendom.

2.3

Upplåtelse av rättigheter

Användaren upplåter till KP System en royaltyfri, global och i tiden obegränsad rätt att lagra, använda och publicera all information som Användaren publicerat, uppgett eller godkänt för lagring/publicering i Webbtjänsten (”Uppgifter”).


3. Registration

3.1

Registering i tjänsten

För att ha tillgång till Webbtjänsten måste Användaren registrera sig. Användaren åtar sig att lämna korrekt registreringsinformation som bl.a. består av personliga uppgifter om Användaren samt Användarens kontaktuppgifter och annan information som berör användning av Webbtjänsten som Användaren anger vid registreringen eller vid senare tillfälle (”Registreringsinformation”).

3.2

Ansvar

Användaren ansvarar strikt för sina Uppgifter/Registreringsinformation, användandet av tjänsten och resultatet därav.

Användaren ansvarar för att användarnamn, lösenord och liknande inloggningsuppgifter inte kommer obehörig tillhanda. Om Användaren vet, eller misstänker, att sådana uppgifter kommit obehörig tillhanda skall Användaren omedelbart ändra inloggningsuppgifter eller kontakta KP System via de kontaktuppgifter som finns publicerade i Webbtjänsten.

3.3

Ansvar

Allt användande av tjänsten och händelser kopplade till användning av denna skall ske i enlighet med svensk lagstiftning och ske på ett sådant sätt att det ej heller skadar tredje parts rättigheter. Om Användaren anser att något innehåll i Webbtjänsten bryter mot Användarvillkoren ska Användaren omedelbart rapportera det till KP System via de kontaktuppgifter som finns publicerade i Webbtjänsten. Användaren är skyldig att meddela KP System om Uppgifter/Registreringsinformationen måste uppdateras för att vara aktuell.


4. Tillåten användning

4.1

Inget olagligt, skadligt eller kränkande användande eller innehåll

Tjänsten får inte användas i syfte eller samröre med någon olaglig, skadlig, bedräglig, inträngande eller kränkande verksamhet. Ej heller för att sprida, lagra, visa, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra innehåll, produkter eller tjänster som är olagliga, sakdliga, bedrägliga, inträngande, kränkande eller inte har med tjänsten att göra.

Förbjudet innehåll omfattar, men är ej begränsat till: Bedrägliga produkter, tjänster, erbjudanden, stöldgods eller verktyg använda för att begå brott. Phishing, pharming eller vilseledande metoder. Pornografiskt- eller sexuellt innehåll och tjänster. Kränkande, nedvärderadnde, rasistiskt eller hat-relaterat innehåll. Virus, trojaner, maskar, spyware eller malware.

4.2

Otillåten nätverksanvändning

Tjänster och infrastruktur som tillhör KP System eller dess underleverantörer för inte användas för att inkräkta på säkerhet eller integritet hos infrastruktur, system, hårdvara eller mjukvara.

Förbjudna aktiviteter omfattar, men är inte begränsade till: Otillåten systeminloggning, penetration eller försök till penetration, scanning, sårbarhetstest eller att försöka bryta sig igenom säkerhets- och autetieringsmetoder som tjänsten använder. Mätning av nätverkstraffik utan tillåtelse. Implementering av automatiserade processer eller tjänster för att komma åt KP Systemes egendom såsom bot, spiders och webcrawlers. Extrahera användarinformation. Ställa frågor mot tjänsten som inte motsvarar agerande från användare i syfte att manipulera eller skada (såsom SQL-injektion). Utföra någon form ab denial of servie attacker (DoS, DDos). Hantera kryptovalutor. Skicka oombedda e-mail eller meddelanden ('spam').

4.3

Övervakning och åtgärder

KP System förbehåller sig rätten, men är inte skyldiga att, utreda överträdelser mot denna policy. Åtgärder som kan vidtas innefattar, men begränsas inte till: Borttagning, modifiering eller rättighetsinskränkning till innehåll som bryter mot policyn eller andra överenskommelser för användning av KP Systems tjänster. Vidta rättsliga åtgärder genom anmälan till polis eller startande av process i civilrättslig instans. Sådana åtgärder kan innehålla bevis innehållande personuppgifter. Samarbete med myndigheter som begär tillgång till material för utredning av misstänkt brottslig eller skadlig verksamhet.


5. Information och rättelse

5.1

Användning

Webbtjänsten innehåll får inte användas i en vidare utsträckning än som följer av funktionerna i Webbtjänsten eller som uttryckligen framgår av Användarvillkoren.

5.2

Innehåll

Allt innehåll i Webbtjänsten, såsom innehåll, grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av KP Systems, tjänsteleverantörens eller tredje parts upphovsrätt.

All information, som skapas, laddas upp till, överförs genom, anslås offentligt eller införs på Användarens utrymme i Webbtjänsten blir genom denna handling tjänsteleverantörens egendom.

5.3

Sekretessklassad information

Tjänsten är inte klassad för att hantera sekretessklassad information såtillvida att den inte kan behörighetsstyra åtkosmt via säkerhetsklassificering eller särskilt utmärka och skydda viss information.

All information skickas och lagras dock krypterat och i enlighet med gällande avtal och lagstiftning.

5.4

Uppmärksamhet på information från osäkra källor

Tjänsten kan innehålla information och filer som kommer utifrån och inte kan verifieras av KP System. Användare uppmanas alltid att vara uppmärksam på filer och innehålls ursprung innan dessa används. Användare bör göra sig medveten om vanliga sätt på vilka skadligt innehåll sprids och hur man skyddar sig mot detta.

5.5

Upplåtelse av rättigheter

Användaren upplåter till KP System en royaltyfri, global och i tiden obegränsad rätt att lagra, använda och publicera all information som Användaren publicerat, uppgett eller godkänt för lagring/publicering i Webbtjänsten (”Uppgifter”).


6. Cookies

6.1

Cookie

En cookie är en liten textfil som lagras på Användarens dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för Användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter Användarens önskemål och val. En permanent cookie ligger kvar på Användarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när Användaren stänger sin webbläsare.

6.2

Användning och syfte

Webbtjänsten använder cookies för besöksstatistik och inloggning av Användare.

6.3

Acceptans

Om Användaren inte vill tillåta cookies så kan Användaren välja att ändra inställningar i Användarens webbläsare så att cookies inte accepteras. Om Användare inte accepterar cookies kan detta påverka Webbtjänstens funktionalitet.


7. Överlåtelse

7.1

Överlåtelse

Användaren äger inte rätt att överlåta, upplåta, underlicensiera eller på annat sätt överföra någon av sina rättigheter enligt dessa Användarvillkor.


8. Tillgänglighet och fel

8.1

Tillgänglighet

Webbtjänsten är under normala omständigheter tillgänglig via internet dygnet runt sju dagar i veckan.

8.2

Avbrott

KP System garanterar inte att Webbtjänsten är fria från fel, virus och störningar av skadlig karaktär eller att Webbtjänsten är tillgänglig. KP System ansvarar inte för användarskapad data som Användaren eller andra publicerar på Webbtjänsten. KP System garanterar inte att Uppgifter/Registreringsinformation som Användaren publicerat kommer att sparas.

8.3

Fel och brister

Fel och brister i Webbtjänsten åtgärdas enligt avtal med tjänsteleverantör. KP System har rätt att tillfälligt göra Webbtjänsten otillgänglig för underhållsarbete eller uppgradering.

8.4

Ansvar

KP System ansvarar inte för att den information som återfinns i webbtjänsten är korrekt eller fullständig.10. Avstängning och uppsägning

10.1

Otillåten användning

Obehörigt användande eller användande som strider mot dessa användarvillkor kan leda till spärrning av konto, radering av användaruppgifter, skadeståndskrav och vara föremål för rättsligt åtal. Detta kan ske på eget initiativ eller på begäran av tjänsteleverantören.

10.2

Avslut av konto

Användaren kan begära att få sitt konto avslutat om du inte längre önskar använda tjänsten. Efter avslut kommer du inte längre att ha tillgång till tjänsten eller den information som skapats. KP System kan komma att stänga och eller ta bort konto om vi har skäl att tro att du har brutit mot användarvillkoren eller inte loggat in på ditt konto under ett års tid.

Användaren har inte rätt till ersättning eller skadestånd för det fall KP System tillfälligt eller permanent stänger av en Användare eller raderar/avlägsnar Uppgifter. KP System behöver inte lämna särskild förvarning, information eller motivering för sådan åtgärd.

10.3

Disciplinära åtgärder

Väljer KP System att stänga av Användarens konto eller väljer Användaren att avsluta sitt konto förbinder sig KP System att inom ramen för skälig tid radera all information som är knuten till Användarens konto eller avidentifiera uppgifterna. KP System har dock rätt att spara sådan information som krävs för att kunna kontakta Användaren eller fullfölja ett avtal med Användaren så länge det kan anses nödvändigt.


11. Rapportering

11.1

Rapportering

Användaren förbinder sig att rapportera inträffade incidenter eller händelser som kan förenleda oönskad spridning av information eller på annat sätt skada användarens integritet, tjänstens användbarhet, eller KP Systems och dess underleverantörers rykte.

11.2

Kontaktvägar

Användare vänder sig i första hand till respektive tjänsteleverantör för rapportering av misstänkta eller inträffade incedenter. I det fall tjänsteleverantören inte går att nå eller att ärendet är akut kan KP System kontaktas direkt via angivna kontaktvägar i detta dokument eller i tjänsten.


12. Tillämplig lag

2.1

Lagrum

Allt användande av tjänsten går under Svensk lag. Misstanke om brott kommer att anmälas till relevanta myndigheter. Tvister kommer att hanteras i civilrättsliga instanser under Svensk domstol.


13. Personuppgifter

13.1

Personuppgiftshantering

Vid behandling av personuppgifter följer KP System Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) samt de Svenska tilläggen i Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Personuppgifter behandlas i tjänsten under personuppgiftsbiträdesavtal (PuB) åt tjänsteleverantören tillika personuppgiftsägare (PuA).

13.2

Lagring av uppgifter

KP System lagrar Uppgifter/Registreringsinformation om Användaren inklusive cookies för att lagra användarpreferenser och användardata. Ditt agerande i tjänsten loggas och används generellt för statistik och prestandaförbättringar av tjänsten men kan användas specifikt för att spåra missutnyttjande i tjänsten. Data sparas med IP-adresser, inloggningstider, sessionstider, vilken webbläsare som använts och aktivitet.

Personuppgifterna har insamlats och registrerats för KP Systems verksamhetsbehov, för att kunna tillhandahålla Webbtjänsten för Användaren, för att kunna adressera information till Användaren om KP Systems verksamhet, för att administrera och utveckla Webbtjänsten, för att kunna göra personliga anpassningar av Webbtjänsten samt i marknadsföringssyften.

13.3

Användning av personuppgifter

Personuppgifterna används främst för spårning av personanknutna ärenden eller att komma i kontakt med dig i ärenden relaterade till tjänsten. KP System kan dock komma att använda data för att fullgöra ett flertal olika funktioner som till exempel marknadsföring och tekniska tjänster för Webbtjänsten. I förekommande fall kan underleverantörer anlitas för att utföra dessa uppdrag. Dessa underleverantörer kan i vissa fall få tillgång till personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt KP System. KP System behandlar alla personuppgifter med största försiktighet och i enlighet med avtal och gällande lagstiftning. KP Systems underleverantörer får endast använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt KP System. Underleverantörer har inte rätt att spara personuppgifter och har inte rätt att använda dem på något annat sätt än att fullfölja sitt uppdrag för KP System.

13.3

Hur länge lagras personuppgifter?

Grundregeln är att data lagras så länge den är nödvändig för att utföra de åtaganden som tjänsten erbjuder. När datan ej längre är relevant raderas den.

Efter vilken tid data raderas styrs av vilken typ av data det är och i vilket syfte den samlades in och styrs av gallringsrutiner hos KP System eller Tjänsteleverantör. Exempelvis kommer personuppgifter som tillhör dina kontouppgifter att lagras så länge som du har ett aktivt konto i tjänsten, medan personuppgifter i en ansökan kommer att raderas inom given tidsram efter att ansökan arkiverats.

13.4

Var lagras personuppgifter?

I enlighet med DSF och GDPR:s föreskrifter lagras och hanteras alla personuppgifter inom EU.

13.5

Samtycke

Användaren samtycker till att personuppgifter om Användaren lagras och används för de syften som anges i punkterna 4.1 – 4.3.

Användaren samtycker till att Uppgifter/Registreringsinformation används för att målgruppsidentifiera Användaren i marknadsföringssyfte.